Výročí narození Kašpara M. Šternberka

…jednoho z průkopníků paleobotaniky

S českým prostředím je spojeno hned několik osobností, jejichž význam na poli geologických věd přesahuje dalece rámec střední Evropy. Jména jako Corda, Barrande nebo právě Sternberg proto nacházíme téměř v každé cizojazyčné knize o dějinách paleontologie. Přesně před 248 lety (6. ledna roku 1761) se narodil jeden z průkopníků naší (resp. tehdejší rakouské) geologie a paleontologie, Kašpar Maria hrabě ze Šternberka (německy Kaspar Maria Graf von Sternberg). Šternberk patří k našim nejvýznamnějším přírodovědcům první poloviny 19. století, jeho odborný zájem přesahoval do několika vědních oborů (botanika, geologie, paleontologie). Během svého profesního života shromáždil ohromnou sbírku nerostů, zkamenělin i herbářových položek. Ty se později staly exponáty Národního muzea, s nímž byl Šternberk spojen více než úzce.

———

Hrabě Kašpar M. Šternberk (1761-1838).
Převzato z webu Wikipedia.org.

———

Jako jeden z mála tehdejších šlechticů byl Šternberk příznivcem a spolurealizátorem myšlenky založení pozdějšího Národního muzea, zároveň také horlivým sběratelem zkamenělin. Jeho celoživotní velkou láskou byla také botanika, proto založil v Řezně botanickou zahradu (ta však byla zničena roku 1809 za napoleonských válek). Hrabě popisoval četné fosilní i recentní druhy rostlin, ze současných to byly především lomikameny. V Mezinárodním rejstříku jmen rostlin mají dodnes některé jím popsané druhy zkratku Stern. Skupina osvícenských šlechticů – a zejména sám hrabě, tou dobou již světově uznávaný učenec v oboru paleobotaniky – se také postavila do čela přípravných prací k založení muzea. 15. dubna roku 1818 podepsala provolání o založení muzea a svou podporou dosáhla toho, že se roku 1820 dostalo novému ústavu potvrzení vídeňské vlády a panovníka. Byla ustavena Společnost vlasteneckého muzea v Čechách jako majitelka a správkyně sbírek i jako organizátorka veškeré muzejní práce. Prvním předsedou se stal hrabě Šternberk, který společnosti odkázal svou knihovnu i paleontologickou sbírku. (Majitelkou muzea zůstala Společnost až do roku 1934, kdy byly muzejní sbírky převzaty do vlastnictví a správy Země České. V roce 1949 byly převedeny do vlastnictví státu). Hrabě Šternberk zemřel po opakované mrtvici na svém zámku v Březině 20. prosince roku 1838 ve věku nedožitých 78 let.

———

Odkazy:

http://www.univie.ac.at/sternberg/

http://cs.wikipedia.org/wiki/Ka%C5%A1par_%C5%A0ternberk

———

Leave a Comment

Filed under Česká paleontologie, Dějiny paleontologie, Výročí a ohlédnutí

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *