Kamenné stopy pravěkých Bohů

…aneb Däniken trochu jinak

O stopách dinosaurů, které v dobách starověku a středověku považovali tehdejší obyvatelé Číny za pozůstatky Božstev a mytologických bytostí jsem na blogu psal již několikrát (například v tomto příspěvku). Nová studie Lidy Tsinga a dalších vědců (včetně známé americké folkloristky Adrienne Mayorové ze Stanfordské Univerzity) se k tomuto tématu podrobně vrací a ukazuje, že podobných případů bylo i na čínském území ještě mnohem více. Jejich závěr byl v médiích shrnut nesmyslným titulkem „První důkaz o ko-existenci dinosaurů a lidí“, za to ale autoři studie nenesou žádnou odpovědnost.

Dnes je již jisté, že u některých předvědeckých kultur existovala reálná snaha o interpretaci neznámých pozůstatků pravěkých organismů nebo stop po jejich činnosti. V samotné Číně bylo identifikováno celkem pět oblastí, ve kterých místní folklór zachovává ústní nebo i písemnou tradici, vysvětlující výskyt dinosauřích ichnofosílií. Číňané spatřovali v těchto dokladech dávného života stopy působení či pozůstatky božských nebo legendárních ptáků, velkých savců, bohů či hrdinů a dokonce i posvátných rostlin. Na základě některých lokálně tradovaných legend byly dokonce v posledních letech čínskými paleontology vytipovány a skutečně i objeveny lokality s dosud neznámými ichnofosiliemi neptačích dinosaurů.

File:Grallatorgrs.jpg

Stopa ichnorodu Grallator. I tyto tříprsté otisky stop teropodního dinosaura mohly být příčinou vzniku čínských pověstí o různých božských ptácích či „Zlatých Kuřatech“. Převzato z Wikipedie (http://en.wikipedia.org/wiki/File:Grallatorgrs.jpg).

 …

Zkamenělé otisky stop mají oproti kosterním fosíliím výhodu v obvykle mnohem větší odolnosti vůči erozi, takže přečkávají často velké časové úseky (například celá tisíciletí), mohou tedy posloužit ke srovnávání a osvětlování toho, jak některé legendy na základě pozorování takových fosílií před mnoha stoletími nebo i tisíciletími vznikaly. Mezi nejstarší písemné záznamy, interpretovatelné s velkou mírou pravděpodobnosti jako ty, které byly založeny na objevu zkamenělin, patří záznamy samotného „otce dějepisu“ Hérodota (asi 484 až 425 př. n. l.). Řecký dějepisec již v polovině 5. století př. n. l. zaznamenal, že stopy polobožských hrdinů typu Herkula či Persea jsou známy a ukazovány příchozím na tak vzdálených místech, jako byla Itálie, Skytie (dnešní Ukrajina a okolní státy) či Egypt. Je přitom jisté, že zcestovalý Řek si prohlížel ichnofosilie pravěkých savců nebo plazů. Podobný původ měly zřejmě také evropské stopy mytických kopytníků, turů a koní. Desítky dalších podobných případů zaznamenala zmiňovaná A. Mayorová také na území Spojených států, kde jsou spojeny s mytologií indiánských kmenů.

Zkamenělé pozůstatky pravěkých tvorů byly v Číně již nejméně od 3. století př. n. l. nazývány pojmem lóng („drak“), ovšem zdaleka nešlo jen o zkameněliny dinosaurů. V mnoha případech se totiž jednalo o fosílie pleistocénních savců, případně i pouhé subfosilní pozůstatky živočichů, vyhubených teprve v historické době (například nosorožci). První fosilní otisky stop dinosaurů v Číně byly prokazatelně objeveny až v roce 1929 a popsány o 29 let později (ichnotaxon Sinoichnites youngi; Kuhn 1958). Od té doby bylo popsáno přes 50 dalších lokalit, a to z různých míst této obrovské země. Autoři nové studie se pokusili vysledovat co nejvíce případů, kdy tyto zkameněliny vstoupily do povědomí obyvatel Číny v rámci jejich mytologie. Velkou pomocí jim byla svědectví místních vesničanů, „zemědělců“ a dalších osob, které si dpkázali vybavit tradovanou existenci „dračích kostí“ či míst s těmito záhadnými objekty spojených.

Mezi nejstarší doklady tohoto druhu patří „Božští ptáci“, o nichž se vyprávěly legendy již ve starověku. Etničtí Mongolové, praktikující šamanismus, prý dokonce uctívali jakéhosi „Božského Orla“ v období mezi lety 6500 až 5000 před naším letopočtem! Je možné, že k tomu přispěly i stopy tříprstých teropodních dinosaurů. Podobně snad vznikaly i legendy o „Posvátném Kuřeti“. Jelikož první pozorovatelé nechápali proces fosilizace, považovali stopy za přímo vytlačené do kamene. To ještě více posilovalo jejich víru, že původce stop musel být nadán nadpozemskými schopnostmi a silou. Některé dinosauří stopy se v jejich myslích kupodivu podobaly otiskům stop dnes žijících zvířat, zvláštních humanoidních (člověku podobných) bytostí nebo dokonce rostlin. Podobné případy jsou známé ze všech provincií, odkud pochází bohaté vrstvy zkamenělin vyhynulých terestrických obratlovců. I tento zajímavý aspekt provázanosti čínské paleontologie a lidové mytologie stojí jistě za podrobnější budoucí výzkumy.

 …

Odkazy:

http://dx.doi.org/10.1080/10420940.2011.634038

http://english.cas.cn/Ne/CASE/201110/t20111017_76299.shtml

http://en.wikipedia.org/wiki/Adrienne_Mayor

Leave a Comment

Filed under Archeologie, Dějiny paleontologie, Protopaleontologie a geomytologie, Spekulativní paleontologie

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *